PRZYRODA I TURYSTYKA

Miłośnicy przyrody koniecznie powinni wybrać się na spacer po Dolinie Krynki. Ma ona jeszcze wiele nieodkrytych tajemnic. Nie trzeba szukać daleko, aby zobaczyć piękno natury bez ingerencji człowieka. Odwiedzenie Doliny Krynki to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu po pracy i w weekendy.

Okolice Kaszówki


Krynka jest prawobrzeżnym dopływem Oławy i uchodzi do niej w okolicach wsi Krzepice pod Strzelinem, na wysokości 185 m n.p.m. Źródła Krynki znajdują się na wysokości 310 m n.p.m. koło wsi Lipniki. Długość rzeki Krynki wynosi 36,02 km, a powierzchnia zlewni 264,2 km2. Do największych dopływów należą: lewostronne Wigancicki Potok Cierpicki Potok, Kaczka i Jegłówka, a prawostronne Karnkowski Potok i Rożnowski Rów. Cieki te spływają z okolicznych Wzgórz Strzelińskich i Wzgórz Wawrzyszowsko-Szklarskich. Mapa zlewni Krynki

Odcinek ująciowy rzeki Krynki
Ujście Krynki (na wprost) do Oławy (po prawej)

Poniżej Przeworna na rzece Krynce oddano w 2006 roku do użytku zbiornik Przeworno. W okresach występowania przepływów niskich i średnich zbiornik ma być wykorzystywany rolniczo, utrzymując normalny poziom piętrzenia na rzędnej 185,00 m n.p.m. Dodatkowo zakłada się wykorzystanie go do celów rekreacyjnych. W okresach występowania przepływów wezbraniowych ma pełnić funkcję zbiornika przepływowego redukując falę w objętości rezerwy powodziowej zawartej między rzędnymi 185,00 a 186,00 m n.p.m. i wynoszącej 0,536 mln m3. Przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) pojemność zbiornika wynosi 0,315 mln m3 a powierzchnia zalewu - 37,4 ha. Natomiast przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie piętrzenia (186 m n.p.m.) pojemność zbiornika wzrośnie do 0,851 mln m3 a powierzchnia zalewowa do 81 ha. Obecnie jednak, ze względu na wady konstrukcyjne, zbiornik ten jest spuszczony.

Zbiornik Przeworno - listopad 2011

Na obszarze zlewni rzeki Krynki nie ma poza tym innych większych zbiorników wód powierzchniowych. Do największych należy zaliczyć staw w lesie pomiędzy Kaszówką a Żelaźnikiem o powierzchni ponad 8 ha (jednak jest on w większej części zarośnięty przez zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea) oraz zespół stawów "Dolina Krynki" we wsi Kaszówka i zespół stawów we wsi Wyszonowice.

W roku 2006 opracowano dokumentację przyrodniczą dla projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Krynki" obejmującego 14-kilometrowy odcinek rzeki Krynki od polderu zalewowego w Przewornie po jej ujście do Oławy w okolicy Krzepic wraz z otaczającą go roślinnością. Najcenniejsze w tym rejonie są lasy grądowe i łęgowe, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje starodrzew dębowy. Ciekawostką jest kwitnący jesienią ziemowit, a szczególną atrakcją wiosenną - bardzo duża, nieczęsto spotykana, ilość przebiśniegów. Ze względu na trudności w jego zatwierdzeniu gmina Strzelin północną cześć doliny tej rzeki objęła w 2010 roku ochroną w ramach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Wzgórza Strzelińskie" (edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/40/563/Akt.pdf, Bartosz Jawecki - The process of creation and the values of the Wzgorza Strzelinskie Natural-Landscape Complex).

`W styczniu 2011 dolina Krynki od Kaszówki do ujścia, o powierzchni 486,3 ha, objęta została obszarem Natura 2000 (kod PLH020098) o nazwie "Karszówek". Obszar ten jest istotny dla zachowania dużych populacji trzech gatunków motyli: modraszka nausitous (Maculinea nausithous), modraszka teleius (Maculinea teleius) i czerwończyka nieparka (Lycaena dispar). Obszar obejmuje też jedno z liczniejszych w regionie stanowisk pachnicy dębowej (Osmoderma eremita). Na terenie tym odnotowano także występowanie 4 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z czego największe znaczenie mają zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0). Gospodarka leśna nie była do tej pory zbyt intensywna, stąd bardzo dobrze zachowane są starodrzewia z dużą liczbą okazałych drzew. Prawie 15% obszaru stanowią ekstensywnie użytkowane wilgotne lub podmokłe łąki.

Dolinę rzeki Krynki najwygodniej poznać z opracowanym przez nas Przewodnikiem